Nieuwsbrief NJBB

Nieuws van de NJBB Bekijk deze email in je browser
Het NJBB Nieuwsbouletin verschijnt tweemaandelijks, aan het begin van de
maand.
Met deze keer: • Video een nieuwe contributiestructuur
Nieuwe ledenadministratie
Bestuursdata
Ledenraadplegingen 2019
 Overzicht opleidingen
Vragenlijst SRS en RWL
De AVG helpdeskUpdate: enquête verenigingsondersteuning
Update BAV
Nieuw ISR reglement
Nationaal sportakkoord
Koningsspelen
Official kleding
Vacatures
De nieuwe contributiestructuur In november 2018 heeft de bondsraad besloten om met ingang van 01 januari 2020 een nieuwe contributie- structuur te hanteren. Om de veranderingen die gepaard gaan met de nieuwe contributiestructuur goed onder de aandacht te brengen, is in samenwerking met Bord en Stift een tekenanimatie ontwikkeld.
Dit filmpje kan gedeeld worden binnen de vereniging en is ook te vinden op de website van de NJBB > Per 1 januari 2020 is er een nieuwe contributiestructuur De nieuwe
contributiestructuur is simpeler, eerlijker en sportgerichter. Dat alles
draagt bij aan onze doelstelling: petanque als competitiesport. Zo
bouwen we samen verder aan de toekomst van onze sport. Zodat niet
alleen wij, maar ook de komende generaties kunnen genieten van een
goed georganiseerde, levendige en mooie petanquesport in Nederland.
Lees op de website meer over wat er verandert > Partnership met AllUnited in het kader van de nieuwe
ledenadministratie
De nieuwe contributiestructuur heeft ook gevolgen voor de
bondsapplicatie met betrekking tot de ledenadministratie.
Het bondsbestuur heeft in de bestuursvergadering van 15 februari het
besluit genomen om een strategisch partnership aan te gaan met
AllUnited. De NJBB vernieuwd hiermee haar bondsapplicatie en gaat een nieuwe oplossing bieden aan haar verenigingen op het gebied van
ledenadministratie. Het bondsbestuur is verheugd met deze stap
aangezien verenigingen hiermee extra mogelijkheden worden geboden.

Het bondsbureau zal na de zomer (2019) samen met AllUnited informatieavonden organiseren waarin de diverse mogelijkheden aan de clubs
gepresenteerd zullen worden. Het doel is om rond oktober 2019 alle clubs aangesloten te hebben op het nieuwe systeem. De komende maanden
wordt de migratie voorbereid. De overgang naar de applicatie van
AllUnited betekent automatisch het einde van het huidige
ledenadministratiesysteem.
Kijk voor aanvullende informatie alvast op op de website van AllUnited > Bestuursdata
Bestuursvergadering 12-04 | 28-06 | 06-09 | 11-10 | 13-12
Vergadering van de Bondsraad 25-05-2019 | 23-11-2019
Naar de volledige NJBB agenda >
Besluitenlijst
De besluiten van de bestuursvergadering van 15 februari 2019 staan op de website > Laatste kans aanmelden ledenraadplegingen 2019
De ledenraadplegingen 2019 zijn in volle gang. Er hebben er reeds vier
plaatsgevonden. De volgende staan nog op de agenda:

1 april Apeldoorn (District Oost)
8 april Egmond aan Zee (District Noordwest)
15 april Den Haag (District West)
24 april Breda (District Zuidwest) Waar hebben we het over?
In de ledenraadplegingen van 2019 wil het bondsbestuur in gesprek over de manier waarop wij gezamenlijk het sportaanbod (landelijk, nationaal en regionaal) zo optimaal mogelijk kunnen inrichten voor de
verschillende groepen spelers binnen de bond.

Voor wie?
Voorzitter en bestuurslid van aangesloten verenigingen
(max. 2 personen).
Overige genodigden: leden districtsteam en bondsraadsleden.
Overige aanwezigen: afgevaardigden bondsbestuur en bondsbureau. Meer informatie Ledenraadplegingen > Overzicht opleidingen
Regionaal scheidsrechter (RSR)
In het vorige Nieuwsbouletin gaven we al aan dat we na de Proeve van
Bekwaamheid (PvB) in Bergen op Zoom vijf regionaal scheidsrechters
rijker zijn. Bij de herkansing zijn er nog 3 cursisten geslaagd. Van harte
gefeliciteerd!
De opleiding bij De Hakhorst in Leusden (district Midden) zal begin april de 3e verdiepingsbijeenkomst hebben, waarna de 9 cursisten zich zullen opmaken voor de PvB. Daarnaast heeft de intake plaatsgevonden voor de opleiding in district Noordwest. De eerste verdiepingsbijeenkomst zal
plaatsvinden op 10 april 2019. Er zijn zeven cursisten. 
 
SR-02 vervallen
Vanaf 1 januari 2019 is de functie van SR-02 vervallen. Dit betekent dat
de personen die niet zijn omgeschoold tot regionaal scheidsrechter
(RSR), geen bevoegdheid meer hebben om te worden ingezet.
Alle SR-02 zijn in 2016 uitgenodigd voor de intakedagen om te kijken wie er in aanmerking komt voor het verkorte traject naar RSR. Oorspronkelijk zou de functie op 1 januari 2018 vervallen. De functie is met één jaar
verlengd gezien er destijds (nog) niet voldoende opleidingen en verkorte trajecten waren georganiseerd. In 2018 is er veel werk en tijd gestoken in het organiseren van de verkorte trajecten en reguliere opleidingen.
SR-02 die niet aan het verkorte traject hebben deelgenomen maar
scheidsrechter willen blijven kunnen zich aanmelden voor een reguliere RSR opleiding.
 
Geplande opleidingen RSR
1. District Zuid (Maastricht)
Opleidingsdata: 12 juni (centrale intake), 
10 juli (verdiepingsbijeenkomst 1),
7 augustus (verdiepingsbijeenkomst 2),
4 september (verdiepingsbijeenkomst 3),
28 september (proeve van bekwaamheid – PvB),
12 oktober (Herkansing PvB).
Opgeven is mogelijk via het secretariaat van je vereniging. Dit kan tot en met zondag 2 juni.
 
2. District Oost (PC Doetinchem in Doetinchem, LET OP! Gewijzigde
locatie)
Opleidingsdata: 4 september, 2 oktober, 30 oktober, 27 november,
4 januari en 25 januari.
Opgeven is mogelijk via het secretariaat van je vereniging tot en met
zondag 25 augustus.
 
Regionaal wedstrijdleider (RWL)
In de districten Zuidwest (JBC Dongen), West (Folâtre, Pijnacker),
Zuidoost (Boules de Boeuf, Oss) en Midden (De Nijeboulers, Nijkerk)
lopen nu de opleidingen. Ruim 35 cursisten volgen deze opleidingen.
Eerder deze maand heeft de centrale intake in Noordwest (ASV Celeritas, Alkmaar) plaatsgevonden. De cursisten van deze opleiding beginnen
8 april met hun eerste verdiepingsbijeenkomst.
 
Geplande opleidingen RWL
District Oost (Avalon Sports, Apeldoorn)
Opleidingsdata: 17 juni, 8 juli, 5 augustus, 2 september, 23 september en 30 september.
Opgeven is mogelijk via het secretariaat van je vereniging tot en met
zondag 2 juni.
 
Basis instructeur petanque (BIP)
Geplande opleidingen BIP
District Noordwest (Ca Roule in Heerhugowaard)
Opleidingsdata: 7 september, 28 september, 26 oktober, 23 november,
21 december, 25 januari en 8 februari.
Opgeven is mogelijk via het secretariaat van je vereniging tot en met
zondag 25 augustus.
 
Meld je aan!
Voor een overzicht van de locaties van de opleidingen verwijzen we je
graag door naar het menu ‘Over de Academie’ op onze website. Voor de
opleidingen die binnenkort starten, is op de website een overzicht te
vinden van het aantal aanmeldingen. Aanmelden voor een opleiding is
mogelijk via de secretaris van de vereniging.
  Meer over de opleidingen > Hulp bij vinden van scheidsrechter en wedstrijdleider
Alle RSR, SR3&4 en WL-3 hebben een vragenlijst ontvangen. Via de
vragenlijst is onder andere gevraagd of de contactgegevens van de
betreffende functionarissen door kan worden gezet naar het
districtsteam om mee te denken met verenigingen die nog een
functionaris zoeken voor een toernooi/NPC dag. Verenigingen die nog
een functionaris zoeken kunnen het districtsteam vragen om mee te
denken gezien die nu over een overzicht beschikken. De districtsteams
mogen het overzicht niet delen met de verenigingen vanwege de AVG
wetgeving. De RWL, trainers, BIP’ers en WL-2 ontvangen nog deze
vragenlijst. NIEUW: de AVG helpdesk Een jaar geleden was iedereen er heel druk mee: het klaarmaken van de organisatie om te voldoen aan de nieuwe privacyregels, die sinds 25 mei 2018 van kracht zijn. NOC*NSF en de
sportbonden hebben samen met de Stichting AVG geprobeerd
verenigingen daarbij te ondersteunen. Nu is er een nieuwe stap gezet in
die ondersteuning: de AVG helpdesk. Wij informeren je graag over deze
AVG Helpdesk, maar ook over de toegang tot het online stappenplan en
de Q&A die sportbonden samen met DAS Rechtsbijstand hebben
opgesteld. Naar de AVG helpdesk > Update: enquête verenigingsondersteuning
Om gericht in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van
aangesloten verenigingen, is eind 2018 een vragenlijst rondgestuurd naar de secretarissen om helder te krijgen waar behoefte aan is. De input
wordt gebruikt om te prioriteren op welke thema’s de komende jaren
producten en diensten worden ontwikkeld. 
De enquête is goed ingevuld door 75 verenigingen. Onze dank gaat uit
naar deze verenigingen. De komende tijd wordt de informatie uit de
enquêtes geanalyseerd. De resultaten zullen na afronding hiervan gedeeld worden.  Update: de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
Enige tijd geleden is geïnventariseerd welke verenigingen interesse hebben in de BAV. Door de samenwerking met andere sportbonden is het
mogelijk een BAV aan te bieden tegen een gunstig tarief. Zoals het nu
lijkt, zal dit tarief neerkomen op €35,- per JAAR per vereniging. Een BAV zonder dit collectiviteitsvoordeel kost tussen de €20,- en €40,- per 
MAAND. 
In totaal hebben bijna 90 verenigingen aangegeven deze BAV via de NJBB af te willen sluiten. Momenteel worden de laatste zaken geregeld met de verschillende sportbonden én de verzekeraar. Zodra helemaal zeker is wat het exacte tarief wordt en wanneer de verzekering in zal gaan, wordt dit
uiteraard gedeeld met de betreffende verenigingen. Nieuw ISR tuchtreglement seksuele intimidatie
Enige tijd geleden is geïnventariseerd welke verenigingen interesse
hebben in BAV. Door de samenwerking met andere sportbonden is het
mogelijk een BAV aan te bieden tegen een gunstig tarief. Zoals het nu lijkt, zal dit tarief neerkomen op €35,- per jaar per vereniging. In totaal
hebben bijna 90 verenigingen aangegeven deze BAV via de NJBB af te
willen sluiten. Momenteel worden de laatste zaken geregeld met de
verschillende sportbonden én de verzekeraar. Zodra helemaal zeker is wat het exacte tarief wordt en wanneer de verzekering in zal gaan, wordt dit
uiteraard gedeeld met de betreffende verenigingen. Het Nationale Sportakkoord van 2018 krijgt een concrete uitwerking in
lokale sportakkoorden
De Rijksoverheid roept op om in iedere gemeente een Sportakkoord te
maken. Daarin worden afspraken gemaakt over de toekomstplannen op
het gebied van sport voor de jaren 2019, 2020 en 2021. De afspraken zijn
in ieder geval tussen de gezamenlijke sportclubs en de gemeente maar
ook scholen, bedrijven en bijvoorbeeld fysiotherapeuten en huisartsen
mogen meedoen aan het akkoord. Dat gebeurt allemaal onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, de sportformateur.

Elke gemeente kan bij de Rijksoverheid budget aanvragen voor deze
sportformateur. Een van de uitkomsten van het sportakkoord moet zijn
dat ‘de stem’ van de sport op een goede wijze is georganiseerd in de
gemeente, zodat zij een goede gesprekspartner van de gemeente kan
blijven. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een Sportraad die gevraagd
en ongevraagd advies kan geven aan de gemeente. 

Wij juichen als sportbond deze ontwikkelingen van het sportakkoord zeer toe. Ons advies is om positief te reageren indien de gemeente je uitnodigt om deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van het
sportakkoord. Maar je kunt ook zelf het initiatief nemen naar de
gemeente om je belangstelling te tonen.  Voor vragen kun je contact
opnemen met het bondsbureau, info@njbb.nl. Snel meer weten van het Nationaal Sportakkoord? Kijk dan hier naar de
video (3,5 minuut) die Kenniscentrum Sport heeft gemaakt. Wie zet jij in het zonnetje?
Zonder enthousiaste vrijwilligers bestaat georganiseerde sport niet en zo ook de Koningsspelen. Die belangeloze inzet wordt enorm gewaardeerd. De organisatie van de Koningsspelen wil dan ook heel graag de mensen
die een bijzondere bijdrage leveren aan de Koningsspelen in het zonnetje zetten. 
 
Kent jij iemand die hiervoor in aanmerking komt? Geef het dan door via
info@koningsspelen.nl. Uit alle inzendingen kiezen ze de drie mooiste
verhalen. Diegene wordt dan in het zonnetje gezet.

Hiernaast ontvangt elke sportvereniging met een Koningsmatch een
kleinigheidje van de organisatie. Is jullie Koningsmatch nog niet
geregistreerd doe dat dan nu! Stuur een mail naar info@koningsspelen.nlMeer informatie over de Koningsspelen > Official kleding
De official kleding is bedoeld voor verenigingsfunctionarissen
(scheidsrechters en wedstrijdleiders).
Er is keuze uit een official-polo, -jas en fleecejack, allen van Erima en
heeft op de rug de witte tekst ‘OFFICIAL’.

Verkrijgbaar zijn:
Official polo: € 25,- (incl. verzendkosten).
Official jas: € 35,- (incl. verzendkosten).
Official fleecejack: € 35,- (incl. verzendkosten).

Het official polo, jas en jack zijn verkrijgbaar in de maten:
Heren: S – XXXL
Dames: 34 – 48

De artikelen kunnen alleen door de secretaris van de vereniging besteld
worden via: info@njbb.nl.  Bestel de official kleding hier > Medewerker Communicatie Bondsbureau Heb jij passie voor sport, het
verenigingsleven én communicatie?
Ben jij goed met tekst en beeld en weet jij hoe je met creatieve content de
juiste snaar raakt? Dan zoeken we jou! Reageren voor 5 april! Volledig functieprofiel > Overige functies Opleider Allround (sport)redacteur
Lid reglementencommissie
Bestuurslid promotie Meer info landelijke vacatures > Functies districtsteams
De NJBB zoekt enthousiaste leden die een functie willen vervullen binnen een districtsteam.

Districtscoördinator
voor Districtsteam Noord en Noordwest
Verenigingsondersteuner 
voor Districtsteam Noord, Midden en Oost
Sportpromotor 
voor Districtsteam Noordwest, Midden, Zuidoost, Zuidwest en Zuid

Meer informatie over de districtsteams vind je op onze website >
Interesse? Als jij jezelf herkent in een van bovenstaande functies en iets wil betekenen voor de petanquesport óf wil je meer weten over de inhoud van de functies, de tijdsinvestering en de werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar: info@njbb.nl.  Ook dit Nieuwsbouletin ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Copyright © 2019 NJBB, Alle rechten voorbehouden.
Ons adres is:
NJBB Kelvinbaan 48 – 3439 MT Nieuwegein, Utrecht . Netherlands

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *